Return to the Latest

Seguro sa pangkalusugan ay mahalaga!

 

IMG 3117

 

Walang nagpaplanong magkasakit. Ngunit hindi pa rin natin matukoy kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi maikakaila na na magastos ang pangangalaga sa kalusugan. Samakatuwid, ang tamang edukasyon tungkol sa pangangalagang pangkalusugan ay susi upang maka-iwas at mapigilan ang mga pinansyal na pasanin.

Gayunpaman, nararamdaman pa rin ng mga tao ang mga epekto ng pandemya ng COVID19 at ang patuloy na pagtaas ng mga gastos sa pang-araw-araw na buhay.
Ang pagkakaroon ng pangangalagang pangkalusugan ay isang mahalagang bahagi ng kabuuan sa Estados Unidos. Sa nakaraan, ang mga hadlang sa pagkuha ng insurance ay pangunahing nagresulta mula sa (ngunit hindi limitado sa) katayuang sosyo-ekonomiko ng mga tao, kawalan ng tiwala sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan, kawalan ng interes at motibasyon tungkol sa preventive care, komunikasyon, gastos, at istigma.

Ano ang segurong pangkalusugan at saklaw? Sa mas malawak na kahulugan, pinapayagan ng segurong pangkalusugan ang isang tao na tustusan ang mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan ng isa. Pinapayagan nito ang isa na ma-access ang pangangalagang medikal at preventive care habang pinoprotektahan sila mula sa hindi inaasahang at potensyal na mataas na gastos. Ang segurong pangkalusugan ay karaniwang nakukuha sa pamamagitan ng isang programang nakabatay sa trabaho; direktang pagbili mula sa Marketplace (hal. Healthcare.gov); Mga benepisyo ng Veterans Affairs; o pampublikong saklaw sa pamamagitan ng Medicare at o Medicaid.

Ang isa sa mga pinakakaraniwang kaganapan sa pangangalagang pangkalusugan ay pagbisita sa silid ng kagipitan. Isang sirang buto, isang pumutok na apendiks, matinding pananakit ng hindi kilalang pinanggalingan, hindi makontrol na mga lagnat – aakalain ng isa na ito ay magiging dahilan ng pagbisita sa E.R., hindi ba? Kung tutuusin, ang isang paggbisita sa E.R. ay maaaring magpahiwatig ng buhay at kamatayan.

Ang Mga Espesyalista sa Pagpepresyo ng Ospital ay naglabas ng impormasyon noong 2020 na kinolekta mula sa mga ospital sa buong Estados Unidos upang magbigay ng pamantayan na gastos sa bawat estado at D.C. Ang impormasyon ay nakolekta para sa mga kaso na ikinategorya bilang katamtaman – malala. Kasama sa presyo ang mga bayad sa silid, mga singil sa lab/radiology, mga singil sa gamot, kung naaangkop, at mga singil sa pasilidad. Ang mga singil na inilabas ay bago ang pagkakasangkot sa insurance. Ang mga gastos ay maaaring tumaas kung ang isang tao ay nangangailangan ng karagdagang pangangalaga, tulad ng operasyon, o paglagi sa loob ng hospital. Ang impormasyon ay nagpakita ng malaking halaga ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na nauugnay sa pag-access sa anumang uri ng pangangalaga. Sadyang malinaw na ang seguro pangkalusugang ay nagbibigay ng malaking pagbabago. (https://www.cbsnews.com/pictures/emergency-room-visit-cost-most-expensive-states/52/)

Noong Marso 23, 2010, ang Affordable Care Act ay nilagdaan bilang batas ni dating Pangulong Barack Obama, na nagbigay daan sa milyun-milyong Amerikano na dati ay hindi nakakuha, lalo na sa kayang bayaran, ng insurance. Ang bagong batas na ito, na sinamahan ng Healthcare and Education Reconciliation Act of 2010 (na inilabas pitong araw pagkatapos lagdaan ang ACA), ay naghangad na magkaroon ng maingat na pagsusuri at taasan ang mga badyet at pagkakaroon ng insurance para sa mga taong mas mababa ang kita. Sa kabila ng maraming pagsalungat mula sa pagsisimula at pagpapatupad nito, ang pagdating ng ACA ay nagpakita ng matinding pagbaba sa mga hindi naka-segurong indibidwal.

Ayon sa impormasyon na inilabas ng Statista Research Development team noong Agosto 29, 2022 “Noong 2021, humigit-kumulang 30 milyong tao sa Estados Unidos ang walang segurong pangkalusugan. Ang bahagi ng mga Amerikano na walang segurong pangkalusugan ay nakakita ng tuluy-tuloy na pagtaas mula 2015 hanggang 2019 bago bumaba mula 2020 hanggang 2021. Ang mga salik tulad ng pagpapatupad ng pagpapalawak ng Medicaid sa mga karagdagang estado at paglago sa pribadong saklaw ng segurong pangkalusugan ay humantong sa pagbaba ng hindi nakasegurong populasyon, sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya dahil sa Pandemic sa 2020.” Noong Marso 11, 2021, nilagdaan ni Pangulong Biden ang American Rescue Plan, na naglaan ng badyet upang higit pang mapabuti ang pag-access sa pamamagitan ng pahinarya ng ACA at babaan ang mga premium para sa mga planong nakuha sa pamamagitan ng pahinarya. Nagbigay din ito ng mas malawak na mga programa sa tulong pinansyal para sa mas maraming tao. Lalo nitong pinalakas ang mga aplikasyon para sa mga planong pangkalusugan sa buong U.S., lalo na para sa mga Amerikanong mas mababa ang kita. (https://www.illinois.gov/news/press-release.23101.html)

Ang karagdagang impormasyon na nakuha mula sa pahinarya ng Census.gov ay nagpakita na “Mas maraming tao ang nakaseguro noong 2021 kaysa 2020. Sa pangkalahatan, nakita ng maraming demograpikong grupo na ang kanilang hindi segurong antas ay bumaba mula noong 2020, ito ay isinakatuparan sa bahagi ng pagtaas ng mga antas ng saklaw ng pampublikong kalusugan.”

Maaaring makuha ang seguro sa pamamagitan ng antas ng estado o pederal kung hindi ito makukuha ng isa sa pamamagitan ng kanilang tagapag-empleyo – pangunahin sa pamamagitan ng pahinarya ng Healthcare.gov. Ang ilang mga estado ay nagbibigay ng kanilang sariling insurance at may sariling pahinarya at marketplace.

Mula noong 2010, ang mga Amerikano ay nabigyan ng pribilehiyo sa higit at mas mahusay na pangangalagang pangkalusugan kaysa dati. Ang pangangalagang pangkalusugan ay dapat na magagamit ng lahat at hindi dapat maging isang pasanin o mahirap makuha. Nakita natin na ang segurong pangkalusugang ay nagbibigay ng kabuluhan sa mundo. Mag-sign up; ang iyong buhay ay maaaring nakasalalay dito.

Si Kevin Eway ay isang nars sa ospital sa Chicago, IL. Siya ay masigasig tungkol sa pag-access sa pantay na pangangalagang pangkalusugan.